Breddeudvalg

Formand

Patrick Herløv

Udvalgsmedlem

Jeppe Tellund


Udvalgsmedlem

Natasha Smed

Udvalgsmedlem

Katrine Misimi


Udvalgsmedlem

Sebastian Lund